A fejlődés nem lehetőség... hanem szükségszerűség...

Aki céget vezet vagy tulajdonosi felelősséget vállal egy vállalkozás működéséért, annak

célja a folyamatos fejlődés és a minél jobb eredmények által a tulajdonosi érték növelése.

Állandó kihívás, hogy a napi teendők elvégzése közeli, míg a stratégia rendszeres megfeleltetése az állandóan változó környezethez távoli fókuszt, rálátást tesz szükségessé.

Egy több országban, több telephelyen működő vállalkozás esetében – akár vezetőként, akár tulajdonosként – még nagyobb kihívás megteremteni a történésekre a pontos rálátást.

Elkötelezettségünk, hogy munkánkkal segítsük e célok elérését.

A FRIEBERT&FRITSCH
tanácsadó partnereiként tapasztalatokat szereztünk,
hogy milyen vállalkozásokat felépíteni,
fejleszteni, mindezt kritikus helyzetekben,
nemzetközi környezetben is.

Azt is megtapasztaltuk, hogy

könnyebben vezet az ösvényen és ad támogatást az,
aki már ismeri az utat, ami felfelé vezet.

A FRIEBERT&FRITSCH-nél

megbízóink fejlődését szolgálva azért vállalunk elkötelezettséget, hogy:

• szívvel-lélekkel dolgozva, ügyfeleink saját
helyzetértékelését a mi nézőpontunkból
kiegészítve mutassunk
pontos helyzetképet;

• tudásunkra, tapasztalatainkra és a
megbízóinknál mozgósított értékteremtő
kapacitásokra építve, használható
megoldásokat kínáljunk;

• a reális helyzetképre építő megoldási
javaslatokat sikerrel, megbízóinkkal
együtt valósítsuk meg.

Értékeink

a vállalkozó elismerése:
ügyfeleink, partnereink vállalkozók, akik felépítettek valamit, eredményeket értek el… mi ezeket tisztelve és értékelve vállalunk elkötelezettséget azért, hogy még eredményesebbek legyenek…

kreatív innováció: partnereinknél senki nem ismeri jobban az adott vállalkozást… amiben mi értéket adunk az a külső nézőpontból és a tanácsadói tevékenységből kikristályosodó többlet információ, ismeret, (rész)szakterületi tudás, ötlet, ami kreatív, újító megoldásokat generál…

a tények tisztelete: szeretünk tisztán látni… amit lehet, megmérünk, megszámolunk, kielemzünk, ha kell „kibányászva” az adatokat, annak érdekében, hogy képesek legyünk torzításmentes helyzetkép felrajzolására, akár rejtett összefüggéseket is feltárva…

strukturált gondolkodás és munkavégzés:
minden, ami történik az életben egy folyamat és folyamatábrával leírható; struktúrákba rendezve minden egyszerűbben megérthető, szervezhető, javítható és fejleszthető…

odafigyelés az emberre:
hiszünk a jól szervezett folyamatokban, a hatékony szervezetekben, a logika erejében, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a vállalkozásokat érző emberek működtetik…

Barátok vagyunk…

Két eltérő személyiség, látásmód, ezért
együtt pontosabb, komplexebb a képalkotásunk…

ugyanakkor szakmai kompetenciáink
kiegészítik, erősítik egymást…

és az értékeink azonosak.

Nagy József Attila

Egykor vállalati tanácsadóként kezdve, majd számos vállalat vezetőjeként dolgozva érzelmi viszony fűz minden munkámhoz.

Vállalatot működtető menedzserként is mindig a tulajdonosi érdek megvalósulását tartottam szem előtt.

Ez a szemlélet segít abban, hogy a tulajdonosi érték növelése és az azt megvalósító menedzsment intézkedések összhangban legyenek.

Friebert Róbert

Nagyvállalatok gazdasági területeinek irányítójaként nem tanácsokat adtam, hanem eredményeket értem el.

Ezek a tapasztalatok támogatnak abban, hogy a helyzetet gyorsan átlátva hatékony beavatkozási pontokat és területeket találjunk.

Hiszek a magas minőségben és abban, hogy az eseményeket mindig az adatok, folyamatok és az emberi tényező összefüggéseiben kell vizsgálni.

Munkamódszerünk

Általában a következő szakaszokba szervezzük a
munkafeladat elvégzését (természetesen fenntartva
az ettől való eltérés lehetőségét):

Helyzetfelmérési szakasz
Tanácsadási projekt
Változások megvalósítása
Tanácsadási projekt zárása

Helyzetfelmérési szakasz

 • interjú a tulajdonossal/vezetővel, feladat, általános célok, elvárások tisztázása
 • javaslat a helyzetfelmérésre: célja; vizsgált és értékelt területek, folyamatok; adatok megszerzésének módja; vizsgálat fókusza – szerződéskötés a helyzet- felmérés elvégzésére és a helyzetelemzés elkészítésére;
 • adatszükséglet definiálása; adatgyűjtés/interjúk elvégzése; kiértékelés; helyzetelemzés-, jelentés elkészítése, elfogadása;
 • a helyzetelemzés alapján javaslat a tanácsadási projekt tartalmára, megvalósítására, a változások lehetséges területeire vonatkozóan;
 • tanácsadási projekt tartalmának, céljainak, kulcs mérőszámainak, mutatóinak elfogadása, szerződéskötés

Tanácsadási projekt megvalósítása

 • munkaszervezet és projekt folyamatok kialakítása
 • koncepciós szakasz: változási javaslat elkészítése, amely definiálja, hogy melyik területeken milyen változások szükségesek/javasoltak/ lehetségesek és azoknak várhatóan milyen hatással bírnak a kulcs mérőszámok, mutatószámok alakulására
 • változási javaslat bemutatása, igazítása, elfogadása
 • változási terv kidolgozása: az elfogadott javaslat alapján pl. milyen változásokat, mikorra, kinek a részvételével, milyen eszközbevonással, intézkedésekkel célszerű megvalósítani. A változási terv testet ölthet stratégiai, intézkedési, folyamat, változás-menedzsment terv, stb. formájában.
 • elkészült változási terv bemutatása, igazítása, elfogadása

Változások megvalósítása

 • megállapodás szerint részt veszünk az elfogadott terv megvalósításában
 • az elkészült tervekben mindig javaslatot teszünk a megvalósult változások monitorozására,mérésére, a szükséges finomhangolások elvégzésére is, amennyiben erre partnerünktől megbízást kapunk, ebben tevőleges szerepet is vállalunk.

Tanácsadási projekt zárása

 • tapasztalatok megbeszélése, értékelése

Szolgáltatásaink

A következő területeken rendelkezünk kompetenciákkal és szakértőkkel, tanácsadókkal:

Tulajdonosi ellenőrzés – Belső ellenőrzés outsourcing 
vagy co-sourcing

(a tulajdonosi érdek maximális érvényre juttatásának, az esetleges visszaélések feltárásának, valamint a vállalati hatékonyság növelésének eszköze)

Amikor egy cég döntést hoz egy leányvállalat alapításáról vagy megvásárlásáról, az üzleti lehetőség megteremtésével egyidőben megjelennek a kockázatok is, melyek minimalizálásának egyik fontos eszköze a hatékony belső  ellenőrzés.

1. Tapasztalataink szerint a tulajdonosok a leányvállalat ellenőrzési feladatait a következő módokon igyekeznek megoldani:

Nagyon ritkán – Van helyi belső  ellenőrzés, a tulajdonosi szervezet belső ellenőrzésének szakmai irányításával, amely gyakran egy személyt jelent, aki nem rendelkezik/ rendelkezhet megfelelő, sokrétű  szakmai tudással, emellett esetenként nincs elegendő feladata.

Előfordul – A külföldi anyavállalat belső  ellenőrzési szervezete végzi az ellenőrzést, a magyarországi vállalatnál nincs saját, helyi belső  ellenőrzés. Ez a megoldás is kihívásokat jelenthet:

 • földrajzi távolság (jelenlét hiánya) és helyismeret hiánya;
 • kulturális különbségek és alacsony együttműködési készség;
 • szabályozási különbségek a harmonizált EU jog ellenére is, gyorsan változó magyarországi jogi környezet;
 • nyelvi problémák (pl. a szerződések jellemzően magyarul készülnek, nehézkes ellenőrzés);
 • költség problémák: utazás, szállás, napidíj, magasabb bérek;
 • kompetencia problémák: nem állhat minden tudás házon belül rendelkezésre;

Leggyakrabban – Az anyavállalatok vezetői / a külföldi tulajdonosok megelégszenek az – elsősorban a jogszabályban foglaltak betartását vizsgáló – éves könyvvizsgálói auditokkal, hiányzik az üzleti szempontok érvényesülését, a mindennapi működés folyamatait, szerződéseit, a költéseket, illetve a hatékony működés ellenőrzését célzó vizsgálat. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet a tulajdonosi / belső  ellenőrzés és a könyvvizsgálat közötti különbségekre:

Összefoglalva, azt tapasztaljuk, hogy a kis és közepes külföldi cégek magyar leányvállalatainál a tulajdonosi ellenőrzést és kontrollt nehéz érvényre juttatni.

2. Mit eredményez ez a gyakorlatban?

 • gyengébb hatékonyságot– szükségtelenül magasabb költségeket;
 • feltáratlan potenciális vagy tényleges visszaéléseket, és ezeket lehetővétevő  működési környezetet;
 • a megelőzés és a jog- és üzleti érdek ellenestevékenységtől való elrettentés hiányát.

3. Ezekre a problémákra, kihívásokra kínálunk megoldást, teszünk javaslatot.
Két lehetőséget ajánlunk fel:

 • a magyar leányvállalat tulajdonosi / belső  ellenőrzési feladatainak teljes kiszervezése (outsourcing);
 • a magyar leányvállalat tulajdonosi / belső  ellenőrzésének részbeni kiszervezése, az anyavállalat belső  ellenőrzési területével együttműködésben (co-sourcing);

4. Kompetenciánk:

 • Munkatársaink és szakértőink, sokrétű  menedzsment tudással, ellenőrzési és kontrolling tapasztalattal rendelkeznek.
 • Ismerjük a szabályozási környezetet, lépést tartunk a gyors változásokkal.
 • Fejlett módszertant, módszereket, kifinomult technikákat és elemzési eszközöket alkalmazunk és előre gondolkodó megközelítéssel dolgozunk. Ötvözzük az egyedi, szakértői intelligencián alapuló és a nagy adatállományok elemzését lehetővé tevő  gépi módszereket.
 • Nagy adatállományok elemzésére és a kockázatok, anomáliák kiszűrésére mesterséges intelligencia alapú, intelligens adatelemzési megoldás erőforrás áll rendelkezésre: adat előfeldolgozás és analízis (ANOVA, PCA, korrelációs analízis, adat vizualizáció), fraud detection, regressziós vizsgálatok készítése, predikciós eljárások alkalmazása.
 • Magas szintű  együttműködési készséggel rendelkezünk.
 • Rugalmas és költség hatékony megoldást kínálunk: csak annyi erőforrást vesz igénybe és fizet, amennyire szüksége van, így csak a produktív idő t fizeti.

5. Milyen feladatok elvégzését vállaljuk?

6. Konkrét vizsgálati tevékenységek, vizsgálandó területek:

Szállítói szerződések, szállítók:

 • árazás/ piaci árak alkalmazása, beszerzési árak
 • fizetési feltételek, garancia, kötbér megállapodások
 • versenyeztetés, legkedvezőbb feltételek elérése
 • beszállítók irányításával, tulajdonlásával kapcsolatos összeférhetetlenségek, kapcsolódások
 • szállítók kiválasztása, döntéshozatal, megrendelési folyamat, szállítási feltételek, beszállítói minőség vizsgálata

Személyi kiadások:

 • célok teljesítésének vizsgálata, bónuszok kifizetése
 • prémium, célprémium, jutalom kifizetések
 • jutalékok kifizetése
 • eseti kifizetések, megbízási szerződések ellenőrzése
 • reprezentációs költések
 • gépjármű használat és költség térítés, napi díjak és kiszállás költségei

Mű ködéssel összefüggő  témák:

 • Értékesítési lánc elemzése, közvetítő k kiszűrése
 • Árképzési gyakorlat, árengedmények, eladási ár, fizetési feltételek
 • Alvállalkozók bevonása, alvállalkozói szerződések
 • Kis összegű  és készpénzes számlák (adatbázis elemzéssel)
 • Eszközök selejtezése, értékcsökkentése, értékesítése
 • Selejtezési gyakorlat, selejt értékesítése alapanyag, nyersanyag, késztermék és áru vonatkozásában
 • Leltározási gyakorlat, leltárhiány kezelése
 • Peres ügyek, peres követelések és igények érvényesítése
 • Követelések értékesítése, faktorálás
 • Kintlévőségek kezelése, be nem hajtott követelések elemzése

7. Mit készítünk?

 • Jelentés: az elvégzett vizsgálatról és annak eredményeiről
  (egyszeri alkalommal vagy folyamatosan)
 • Javaslat: azokra a változtatásokra, amelyekkel a jövőbeni kockázatok csökkenthetőek, illetve megszüntethetőek
  (egyszeri alkalommal vagy folyamatosan)

8. A tulajdonosi ellenőrzés teljes vagy részleges kiszervezése milyen előnyökkel jár a megbízó számára?

Eredmények:

 • vállalati kockázatok csökkentése
 • integritás növekedése a szervezet, vállalat szintjén
 • eredmény növekedése (elkerülhető költségek, szükségtelen kiadások csökkentése, esetleges pótlólagos bevételi lehetőségek feltárása)

Ráfordítások:

 • skálázható és változó költségek, szemben az állandó és fix költségekkel,
csak a produktív idő vizsgálati idő fizetésével
 • a specialistákat csak az adott feladatra kell fizetni
 • minimális adminisztratív és általános költségek, pl. iroda, technikai eszközök,
kiküldetés, stb.
 • belső ellenőrzés képzési költségeinek, betanítási költségeinek megtakarítása

9. Kapcsolatfelvételi lehetőségek

Érdeklődés, kérdések esetén várjuk megkeresését:

Friebert Róbert
ügyvezető/partner
Telefon: +36 30 954 6201
e-mail: robert.friebert@friebertandfritsch.com

Nagy József Attila
partner
Telefon: +36 20 952 0435
e-mail: jozsefattila.nagy@friebertandfritsch.com

Vállalkozás Irányítás és Tulajdonlás (Generáció) váltás előkészítése és menedzselése

Melyek azok a helyzetek, amikor felvetődik, hogy a vállalkozást irányító (és leggyakrabban tulajdonló) vezető váltást, változást szeretne a cég irányításában?

Az előző helyzetek – tapasztalataink szerint – mind az adott cég irányításában, mind a cég tulajdonosi körében okoz(hat)nak változásokat, amelyek alapos felkészülést és előkészítést igényelnek. Alapvetően a következő helyzetek előkészítésére, kezelésére vagyunk felkészülve:

 • A cég irányításának átadása, „kiszállási” stratégia, átadás előkészítése:
  • A cég részbeni vagy teljes működésére kihatással.
  • Átadás családtagnak vagy külső  személynek.
  • Prompt megoldással vagy fokozatosan, hosszabb idő re elnyújtva.

 

 • A cégben meglévő tulajdonosi részesedés és befolyás csökkentése:
  • A tulajdoni részesedés részbeni eladásával vagy új tulajdonostárs tőkebevonásával.

Az irányító váltási projekteket megállapodás szerint – a következő főbb lépésekben végezzük el:

 • Előzetes felmérés a FRIISCORES értékelési rendszerrel támogatva:
  célok, szándékok, attitűd, helyzet felmérése, vizsgálata
 • Célok tisztázása, megállapodás az együttműködésről
 • Koncepció, terv, menetrend kidolgozása, megbeszélése és elfogadása
 • Alkalmasság megteremtése:
  • a vállalkozás vonatkozásában: elsősorban szervezet, szervezettség, folyamatok, szabályozottság, ellenőrizhetőség, mérhetőség, kontrolling (az elvégzendő feladatok nem terjednek ki kifejezetten a fejlesztésre, hanem csak a szűken értelmezett alkalmasság elérésére).
  • vállalkozói/vezetői szerep megváltozásának vonatkozásában, mint pl. hozzáállás, szemlélet, új játékszabályok elfogadása:
   • irányítás átadása (amennyiben a tulajdonlás megmarad),
   • irányítás átadása és új tulajdonosok felkészítése a szerepre(pl. családtagnak történő  átadás esetén),
   • a szükséges személyi változások előkészítése,
   • jogi megoldás kidolgozása és megvalósítása,
   • a változások végig kísérése, menedzselése.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek

Érdeklődés, kérdések esetén várjuk megkeresését:

Friebert Róbert
ügyvezető/partner
Telefon: +36 30 954 6201
e-mail: robert.friebert@friebertandfritsch.com

Nagy József Attila
partner
Telefon: +36 20 952 0435
e-mail: jozsefattila.nagy@friebertandfritsch.com

Kérdéseit, kapcsolatfelvételi szándékát várjuk a következő információk megadásával:

  Friebert&Fritsch Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság 
  2890 Tata, Baji út 11.
  adószám: 27949245-2-11
  cégjegyzékszám: 11-09-027839
  Telefon: +36 20 952 0435;  +36 30 954 6201
  Iroda: 2890 Tata, Baji út 11.
  color
  https://friebertandfritsch.com/wp-content/themes/hazel-2/
  https://friebertandfritsch.com/
  #91683d
  style1
  paged
  Loading posts...
  /var/www/clients/client55/web123/web/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  no
  yes
  off
  off
  off
  hu